Schelderaad aan het woord

Luuk Blom
Voorzitter Schelderaad

“Zonder communicatie geen begrip, de Schelderaad

is het platform waar draagvlakken worden gebouwd.”

Wijnand Vette
North Sea Port

‘’Als stakeholder in de Schelderaad krijg je inzicht in de wijze waarop de Schelde zich als estuarien systeem ontwikkelt. Tegelijkertijd ervaar je vanuit de (inhoudelijke) gesprekken de belangen van andere betrokken stakeholders. Je kunt daardoor als havenbedrijf, alleen of samen met andere stakeholders, actief participeren. Bijvoorbeeld door het aanreiken van de voor je eigen organisatie relevante onderzoeksvragen. Ik ben tevreden met het idee dat alle betrokkenen het belang van een gezonde en veerkrachtige Schelde inzien. Over de nog af te leggen weg bestaan uiteraard verschillende ideeën. Het is aan de VNSC om duidelijke kaders aan te geven waarbinnen we de komende periode moeten blijven denken.’’

Sonja Hartlief
Vogelbescherming

“Het Scheldegebied draait op volle toeren en natuur neemt hier een belangrijke plaats in. De Schelderaad is voor Vogelbescherming Nederland een belangrijk platform voor overleg. Want het beeld van het gebied is pas af als er sterns achter de boten vliegen en strandplevieren langs de kades broeden. Daar doen wij ons uiterste best voor.”

Stefaan Ides
Port of Antwerp

‘’Waar de Schelderaad meetings de laatste jaren vooral dienden om informatie uit te wisselen van VNSC richting de stakeholders, heb ik het gevoel en het vertrouwen dat we met de vernieuwde samenwerking beter invulling kunnen geven aan de kerntaak van de Schelderaad. Namelijk het proactief adviseren over en bespreken van het beleids-voorbereidende onderzoek. Ik hoop dan ook op een brede interesse van de stakeholders om hieraan mee te werken alsook op een bereidwillige Vlaams-Nederlandse overheid om deze adviezen ter harte te nemen.’’