Vooruitblik op 2022

In dit magazine kwamen allerlei projecten en plannen voorbij. Ook in 2022 gaan de ontwikkelingen in de Schelde volop door. Lees een greep uit de activiteiten en mijlpalen voor komend jaar in onderstaand overzicht.

Onderzoeksprogramma

Agenda voor de Toekomst

Voor de integrale sedimentstrategie staan komend jaar onderwerpen als de bergings- en stortcapaciteit van sediment in het Schelde-estuarium op de onderzoeksagenda. De werkgroep Klimaat heeft een werkplan opgesteld en gaat aan de slag met de inventarisatie van welk vervolgonderzoek nodig is. Ook vindt dit jaar de evaluatie T2021 plaats. Op het gebied van natuur wordt gewerkt aan inzichten over draagkracht en veerkracht van de Scheldenatuur.

Natuurpakket Westerschelde (NPW)

Veel maatregelen uit het NPW zijn inmiddels uitgevoerd. In 2022 staat de afronding van het laatste project om de natuur buitendijks te herstellen op het programma. Er komen twee strekdammen bij Zimmerman, nabij het schor van Waarde. Ook gaat de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject door. De ringdijk is aangelegd en het geulenstelsel is in een ver stadium. In 2022 ligt de focus op het afgraven van de Sieperdadijk en Scheldedijk, en op de aanleg van de Panoramaheuvel. Hier kunnen bezoekers straks de getijdennatuur beleven. Waterdunen is in 2022 helemaal open voor publiek, en het gebied wordt overgedragen aan Het Zeeuwse Landschap. Ook start Molecaten dan met de realisatie van het recreatiepark.

Nieuwe Sluis Terneuzen

De bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen is in volle gang. In het voorjaar van 2022 verscheept een transportschip de nieuwe sluisdeuren en bruggen van China naar Nederland. Ook rondt de aannemer de betonwerken af en gaat de sloop van de Middensluis verder. In 2022 start tevens de bouw van het nieuwe bediengebouw naast de sluis. Als alles meezit, varen de eerste schepen in 2023 door de Nieuwe Sluis.

Sedimentpilot monding Westerschelde

Om in te spelen op de stijgende zeespiegel, kijken we naar mogelijkheden voor zandsuppleties in de buitendelta’s. De pilot bestaat uit een storting van 1,5 miljoen kuub sediment bij de Vlakte van de Raan in de Scheldemonding, en nauwkeurige monitoring van de effecten op waterbeweging, morfologie en ecologie. De suppletie wordt in 2022 voorbereid en in 2023 uitgevoerd.

Grenspark Groot Saeftinghe

In 2021 ondertekenden elf partners de samenwerkingsovereenkomst Grenspark Groot Saeftinghe. Deze overeenkomst vormt de basis om samen verder te bouwen aan het grenspark en de grensstreek een nog grotere, waardevolle impuls te geven. In 2022 worden dan ook verschillende ontwikkelingen in de grensstreek zichtbaar. Verschillende dorpen langs de kustlijn zullen ‘ankerplaatsen’ vormen. In overleg met de inwoners werden ingrepen die bijdragen aan de leefbaarheid en recreatiewaarden in een ontwerp gegoten. In Emmadorp, Zeedorp, Walsoorden en Ouden Doel worden de ontwerpen gerealiseerd in 2022. In andere dorpen worden de ontwerpen dan nog verder verfijnd. Daarnaast wordt ook het veldstation in het Verdronken Land gebouwd, een participatietraject over het Boothuis aan de Grote Geule in Kieldrecht opgestart en het streekmerk ‘Groot Saeftinghe Smaekt’ verder uitgerold. De beweging Grenspark Groot Saeftinghe gaat door!

Veilig en vlot scheepvaartverkeer

Ook komend jaar werkt het Agentschap MDK aan een veilige en vlotte scheepvaart in het Scheldegebied. Daarbij worden de Vessel Traffic Services (VTS) aan een hoge standaard gehouden, na aanpassingen in december 2021. Ook vierden we in 2021 de dertigste verjaardag van de Schelderadarketen – een Nederlands-Vlaams samenwerkingsproject om het scheepvaartverkeer op de Schelde en in de mondingen goed te begeleiden en volgen. Na een testjaar zal het bunkeren (leveren) van vloeibaar aardgas aan schepen in de haven van Antwerpen voor vijf jaar mogelijk zijn. Ook zullen er projecten plaatsvinden rond autonome scheepvaart, dynamische kielspeling en in de Schaar van Valkenisse.

Natuur en bos in Vlaanderen

In navolging van de afgelopen jaren wordt er ook in 2022 door het Agentschap Natuur en Bos hard gewerkt aan een optimale omgeving voor broedsucces voor allerlei vogels. Ingrepen als de aanleg van broedeilanden, geplaatste vossenrasters, water pompen naar (drooggevallen) rietpartijen bieden hoopvolle resultaten. Zo broedden er in 2020 al 75 klutenkoppels op de broedeilanden in de Hedwige-Prosperpolder. Ook in 2022 gaat Natuur en Bos volop met dit soort werkzaamheden aan de slag.

Langetermijnperspectieven voorwaarts

In 2022 gaan de stakeholders binnen het Langetermijnperspectief Toegankelijkheid aan de slag met concrete projecten. Een daarvan zijn de aanpassingen aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook het Langetermijnperspectief Natuur zet kleine stapjes vooruit. In februari 2022 vindt een workshop plaats over een lijstje kansen met gezamenlijk belang. Denk aan het creëren van natuurlijke klimaatbuffers en een keuzemenu aan natuur-ondersteunende maatregelen die boeren binnendijks op hun bedrijf kunnen nemen en de compensatie daarvoor. Voorwaarts!

Interessant? Deel de pagina!