Een kompas voor de toekomst

De Zuidwestelijke Delta staat de komende jaren voor uitdagende opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie. Recente thema's als klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie spelen een steeds grotere rol in deze opgaven.

Werkateliers

Voor de verbinding van deze opgaven en thema’s stellen het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en het Rijk samen met andere partijen een gebiedsagenda op. Het gaat om patijen uit onderwijs, energie (transitie en opwekking), industrie/technologie, havens, transport (scheepvaart), voedselproductie (visserij, landbouw en aquacultuur), recreatie (verblijfs- en waterrecreatie) en natuur. In werkateliers wordt er nagedacht over een richtinggevend, toekomstbestendig perspectief voor de grote deltawateren, de waterinfrastructuur en het watergerelateerde gebruik (denk aan de watervoorziening van de landbouw) in de Zuidwestelijke Delta. In de video geven we een kijkje achter de schermen tijdens het derde werkatelier.


Het beoogde resultaat

De gebiedsagenda geeft een doorkijk tot 2050 en brengt in beeld wat de prangende opgaven zijn, om zo de komende 15 jaar samen te kunnen bouwen aan een vitale, duurzame en klimaatrobuuste delta.


Het beoogde resultaat is een integraal en klimaatrobuust langetermijnperspectief voor de ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een oriënterende uitvoeringsagenda.

Gebiedsafbakening

De gebiedsagenda focust op de natuurlijke Rijn-Maas-Scheldemonding. De zuidoever van de Westerschelde is de zuidgrens van het gebied, de noordoever van Hollandsch Diep en Haringvliet vormen de noordgrens. Het kustgebied van de Noordzee, inclusief voordelta, is de westgrens. Naar het oosten is de Biesbosch de rand van het gebied. Het begrensde gebied is echter geen gesloten gebied. Het is op tal van manieren verbonden met zijn omgeving. Ontwikkelingen op groter schaalniveau die relevant zijn voor de gebiedsagenda worden ook opgenomen.

De gebiedsagenda voegt waarde toe

De gebiedsagenda is ten opzichte van eerdere programma’s en onderzoek van toegevoegde waarde:


  • De gebiedsagenda inspireert en verbindt en levert zo waardevolle input op voor bestaande programma’s, zoals het Deltaprogramma en de Programmatische Aanpak Grote Wateren en bevordert de integraliteit van toekomstige programma’s en projecten.
  • Door de brede blik op de wateropgave, de koppeling met de prioitaire opgaven van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zoals klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie, levert de gebiedsagenda waardevolle input op voor omgevingsagenda’s en omgevingsvisies.