Roadmap 2019-2023


Een gezamenlijk kompas voor volgende fase Agenda voor de Toekomst

De balans versterken

De VNSC en de Schelderaad staan ook de komende jaren voor de uitdaging om de balans tussen de belangen van een veilig, natuurlijk en toegankelijk Schelde-estuarium verder te versterken. Klimaatverandering, het behoud van sediment in het estuarium en inzicht in het behalen van natuurdoelen zijn actuele thema’s voor onderzoek. Daarnaast werken de VNSC en Schelderaad samen aan een langetermijnperspectief voor Natuur en voor Toegankelijkheid.

Speerpunten

Deze speerpunten vormen de basis voor de volgende fase van de Agenda voor de Toekomst. De afspraken die hierover zijn gemaakt zijn vastgelegd in de roadmap 2019-2023: een gezamenlijk kompas van de VNSC en Schelderaad voor de Agenda voor de Toekomst.

Samenwerking in de praktijk

In de video vertellen leden van de Schelderaad en vertegenwoordigers van de VNSC over hoe zij met elkaar samenwerken aan de Agenda voor de Toekomst.

Activiteiten roadmap

De roadmap bestaat de komende jaren uit de volgende activiteiten:

Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N)

Stakeholders en VNSC hebben samen een systeemanalyse van de toestand van de natuur gemaakt: hoe werkt het estuarium, hoe ontwikkelen de planten en dieren zich en kunnen we die ontwikkelingen verklaren? De inhoud kreeg gestalte vanuit vier thema’s: Waterkwaliteit, Waterbeweging en Morfologie, Leefgebieden en Flora & Fauna. Die gezamenlijke kennis is benut bij het vaststellen of de natuur robuust en veerkrachtig is. Dit is gebeurd door middel van gezamenlijk feitenonderzoek, ook wel 'joint fact finding' genoemd.


De systeemanalyse is in het voorjaar van 2019 afgerond en heeft geresulteerd in een advies aan de VNSC. Klik hier om de documenten te bekijken. In december bespreken stakeholders en VNSC tijdens een workshop hoe concreet invulling gegeven kan worden aan het uitwerken van het toekomstperspectief natuur.

Langetermijnperspectief Toegankelijkheid (LTP-T)

Om inzicht te krijgen in de impact van de ontwikkelingen met het oog op de Verdragsdoelstelling “optimale toegankelijkheid van de Scheldehavens” werkt VNSC samen met de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) aan een Langetermijnperspectief Toegankelijkheid. De eerste stap hierin is, net als bij LTP-N, het opstellen van een systeemanalyse op basis van joint-fact-finding. Het doel van de analyse is om inzicht te krijgen in de huidige en verwachte toegankelijkheid van de Scheldehavens tot het jaar 2050.


Hiervoor zijn dit jaar zowel brede als verdiepende workshops georganiseerd. Alle input die daar is verzameld wordt momenteel verwerkt tot een systeemanalyse met rapportage die een gedragen beeld van de toegankelijkheid van de havens in het Scheldegebied beschrijft. Naar verwachting wordt de systeemanalyse in de voorjaarsvergadering 2020 van de VNSC geagendeerd.

Onderzoeksprogramma

Om de juiste beslissingen te nemen voor het (toekomstig) beleid en beheer van het Schelde-estuarium is onderzoek nodig. De drie speerpunten voor de komende jaren zijn:


  • Sedimentbehoud in het hele estuarium
  • Klimaatverandering
  • Inzicht in het behalen van natuurdoelen


Op de website van de VNSC lees je per thema wat de uitdagingen en onderzoeksactiviteiten zijn. Via de Scheldetopics blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten uit het onderzoek.

Monitoring en evaluatie van de toestand van het Schelde-estuarium

De VNSC evalueert iedere zes jaar de toestand van het Schelde-estuarium: hoe staat het ervoor met de functies veiligheid, toegankelijkheid voor de scheepvaart en natuurlijkheid? In 2018 is het evaluatierapport van de monitoringsperiode 2010-2015, de zogenoemde ‘T2015’ afgerond (bekijk hier). Dit rapport bevat ook aanbevelingen om de gebruikte evaluatiemethodiek te verbeteren. In de komende jaren wordt de samenhang tussen de verschillende indicatoren van de evaluatiemethodiek verhoogd en wordt de evaluatie van de volgende monitoringsperiode 2016-2021 voorbereid, wat zal leiden tot het ‘T2021-rapport’.