Natuurpakket Westerschelde

geef ruimte aan natuur


In het Schelde-estuarium vind je unieke natuur. Door menselijke ingrepen en de klimaatverandering staat die natuur onder druk. Met het Natuurpakket Westerschelde (NPW) wordt de estuariene natuur met 600 hectare uitgebreid. Het Vlaamse Sigmpaplan doet hetzelfde, bijvoorbeeld in de polders van Kruibeke.

Een deel van die 600 hectare is al gerealiseerd. De projecten uitbreiding Natuurgebied Het Zwin en Perkpolder zijn gereed. In Waterdunen is al sprake van getijdenwerking. Rond de strekdammen bij Baalhoek en Knuitershoek begint de laagdynamische natuur zich te ontwikkelen.

Work in progress: Hedwigepolder en meer

Op dit moment wordt gewerkt aan de buitendijkse projecten Bath en Ossenisse en aan het Hedwige-Prosperproject. Hoe het er in de Hedwige-Prosperpolder voor staat, zie je in de eerste video op deze pagina, en in een tweede hoeveel natuur gerealiseerd is in de andere projecten binnen het NPW. In het magazine van 2019 kon je al zien hoe Grenspark Groot Saeftinghe zich ontwikkelt.

Waarom nieuwe estuariene natuur?

In 2005 besloten Vlaanderen en Nederland samen dat de natuur in en om de Schelde moest worden versterkt. Dat ligt zo vast in de Scheldeverdragen van dat jaar. Daarnaast vraagt het Europese Natura 2000-netwerk om acties om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en natuurwaarden te behouden. Het Schelde-estuarium is een uniek gebied dat met zijn schorren, zandplaten, strandjes, dijkvakken en gronden een belangrijk leefgebied is voor bijvoorbeeld allerlei kustbroedvogels en trekvogels. Maar ook in de bodem vind je unieke organismen. Natuurlijke processen en menselijke ingrepen zorgen ervoor dat het meergeulenstelsel langzaam verandert in een diepe geul. Daardoor verliezen sommige soorten hun plek om te eten en rusten, bijvoorbeeld op slikken en schorren. Met het natuurherstel ontstaat weer waardevol, nieuw leefgebied.

Hedwige-Prosperproject in de spotlight

In het Hedwige-Prosperproject is de ontwikkeling tot intergetijdengebied sinds het voorjaar van 2020 zichtbaar in het landschap. Het grensoverschrijdende natuurgebied valt onder zowel het Nederlandse NPW als het Vlaamse Sigmaplan. Als de werkzaamheden klaar zijn, vormt het natuurgebied, samen met het Verdronken Land van Saeftinghe, de groene kern van het Grenspark Groot Saefthinge. In de video vertellen Wim Dauwe (Vlaamse Waterweg NV) en Eva Haverkorn (projectleider bij Provincie Zeeland) over de voortgang en de samenwerking.

Andere projecten binnen het Natuurpakket Westerschelde:

Er gebeurt veel meer in het kader van het Natuurpakket Westerschelde. In de Perkpolder is in 2015 in totaal 75 hectare nieuw buitendijks natuurgebied ontstaan, waarvan 35 hectare in het kader van het NPW. Het water van de Westerschelde stroomt op het ritme van het getij twee keer per dag de voormalige polder in. Het water voert slib aan, dat krioelt van de bodemdiertjes. Na verloop van tijd hogen de slikken door de slibafzetting op tot schorren.

Buitendijkse projecten

Tot slot zijn er diverse buitendijkse projecten waar gewerkt wordt aan het herstel van estuariene natuur. In Baalhoek en Knuitershoek werden strekdammen geplaatst of vernieuwd, zodat slikken zich kunnen ontwikkelen en vogels meer foerageer- en vluchtplaatsen hebben. In Bath en Ossenisse wordt hier nog aan gewerkt. Ook is een buitendijks project bij Zimmerman in voorbereiding.

Het Zwin

De ontwikkelingen in Het Zwin zijn afgerond en kwam er 120 hectare natuur bij, waarvan het grootste gedeelte in Vlaanderen ligt. Momenteel wordt hier gemonitord op o.a. de grondwatertoestand, ecologie en bodemontwikkeling. Nu kunnen mensen volop genieten van een mooi natuurgebied vol vogels en educatie over deze gevleugelde bewoners en gasten op doorreis.

Waterdunen

In Waterdunen zijn de eerste stappen gezet om zilte getijdennatuur te realiseren. Momenteel wordt de werking van de getijdenduiker gemonitord en bijgesteld om deze in 2021 goed te laten werken. De eerste telers van zilte aquacultuur zijn gestart in het Kustlab en recreatieondernemer Molecaten bereidt de realisatie van het recreatiepark voor. In totaal levert dit project 121 hectare nieuwe natuur op voor het NPW.

Interessant? Deel de pagina!