Vooruitblik op 2021

Dit magazine tijdens Schelde Live kwamen er allerlei projecten en plannen voorbij. Ook in 2021 gaan de ontwikkelingen in de Schelde volop door. Lees een greep uit de activiteiten en mijlpalen voor komend jaar in onderstaand overzicht.

Agenda voor de Toekomst

workshops en fase 2 langetermijnperspectieven

Zowel het langetermijnperspectief voor natuur als voor toegankelijkheid gaan in 2021 aan de slag met het opstellen van strategieën en denkbare maatregelen. Hiervoor worden workshops met stakeholders georganiseerd. LTP-N gaat in de eerste helft van 2021 de tweede fase in. Daarnaast loopt het onderzoeksprogramma volop door en worden (tussentijdse) resultaten en conclusies gedeeld tijdens kennisdelingssessies

Natuurpakket Westerschelde

monitoring, afronding en Living Lab

In september 2021 wordt het buitendijks natuurherstel bij Bath en Ossenisse afgerond met de plaatsing van de palenrij op de Platen van Ossenisse. Ook is het weer tijd voor de tweejaarlijkse monitoring van het NPW: hoeveel natuur is er al hersteld? Daarnaast gaat het werk in de Hedwige-Prosperpolder gewoon door. Zo wordt er verder gewerkt aan het het geulenstelsel en de nieuwe dijk, en Polder2C’s benut het gebied voor een heus Living Lab voor veiligheidstesten en dijkonderzoek.

Gebiedsagenda Zuid-Westelijke Delta

agenda steeds concreter

De inspirerende handelingsperspectieven van de Gebiedsagenda worden vanaf volgend jaar samen met de stakeholders verder uitgewerkt. Daartoe wordt onder meer de Werkconferentie Zuidwestelijke Delta benut die komende voorzomer zal plaatsvinden.

Sedimentpilot

suppletie in de Scheldemonding

Rijkswaterstaat onderzoekt met een suppletie in het mondingsgebied van het Schelde-estuarium hoe we met sedimentbeheer in de toekomst kunnen anticiperen op de zeespiegelstijging. In 2021 wordt het onderzoeks- en monitoringsplan opgesteld. Daarnaast wordt de locatie van de sedimentpilot vastgesteld en worden de praktische en organisatorische voorbereidingen getroffen. De uitvoering van de suppletie staat gepland voor 2023. In de jaren daarna wordt gevolgd wat er met het sediment in de monding gebeurt.

Nieuwe Sluis Terneuzen

werkzaamheden in volle vaart

In 2021 gaan de werkzaamheden onverminderd door. Behalve dat de eerste paal van het gebouw in de dienstenhaven wordt geslagen, wordt ook het binnenhoofd van de sluis leeggepompt. De complexe betonwerken kunnen daar, in navolging op het buitenhoofd dan ook starten. Ook de deuren en bruggen worden van China naar Nederland getransporteerd. Het Kapitein Rooiboskanaal gaat dicht, waarna de Middensluis wordt gesloopt. En wist je dat het baggeren van een deel van het Kopje van Kanada zal starten?

Interessant? Deel de pagina!